Annulering en algemene voorwaarden:

 1. In het geval van overmacht is de Stichting RallyControl gerechtigd af te zien van het organiseren van de betreffende rally. Stichting RallyControl doet haar uiterste best om de annuleringskosten zo laag mogelijk te houden. Er is sprake van overmacht als de organisatie van het evenement inspanningen van de Stichting RallyControl verlangt die niet van haar gevergd kunnen worden. Er is bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, sprake van overmacht in de volgende situaties: mobilisatie, oorlog, molest, pandemie, werkstaking, beperkende- en/of verbiedende overheidsmaatregelen, natuurrampen en nationale rouwdag.

 2. Als een deelnemende equipe na inschrijving de deelname aan een rally van Stichting RallyControl annuleert, is de ingeschreven equipe een percentage van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient schriftelijk aan de organisatie kenbaar gemaakt te worden en de Stichting RallyControl hanteert daarbij de volgende percentages:
  1 Bij annulering tot 30 dagen voor de dag van het evenement: wordt 75% van het inschrijfgeld gerestitueerd.
  2 Bij annulering vanaf de 30e dag (inclusief) tot de 14e dag voor de dag van het evenement: wordt 50% van het inschrijfgeld gerestitueerd.
  3 Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) voor de dag van het evenement:  is 100% van het inschrijfgeld verschuldigd en wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.

  Uitzonderingen, i.v.m. bijvoorbeeld bijzondere persoonlijke omstandigheden, zijn bespreekbaar. Een deelnemende equipe kan wel zelf zorgen voor vervanging. Dit kan tot één dag voor aanvang van het evenement. Hiervoor dienen de benodigde gegevens van de bestuurder, (eventueel) navigator en (eventueel) auto doorgegeven te worden aan de organisatie.

 3. Door middel van inschrijving verklaren de deelnemers dat zij in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en dat de deelnemers voldoende verzekerd zijn.

 4. Door middel van inschrijving verklaren de deelnemers dat de auto waarmee wordt deelgenomen aan één van de rally's van Stichting RallyControl technisch volledig in orde is.

 5. Door middel van inschrijving vrijwaren de deelnemers de volledige organisatie van de Stichting RallyControl voor alle tijdens het evenement opgetreden schade aan de deelnemers, de auto en/of derden.

 6. Door middel van inschrijving geven de deelnemers toestemming voor zichtbaarheid op onze website en sociale media kanalen.

 7. Door middel van inschrijving bevestigen de deelnemers het digitale inschrijvingsformulier en deze algemene voorwaarden (inclusief het AVG-gedeelte hieronder m.b.t. de privacy) volledig gelezen en begrepen te hebben en akkoord te gaan met hetgeen hierin is opgenomen. 

 

AVG

Verzamelen van persoonsgegevens

Alle gegevens worden uitsluitend vrijwillig verstrekt door bezoekers van de website en door middel van de inschrijfformulieren, via het algemene contactformulier op de website of in een email- of schriftelijk bericht aan het bestuur. De Stichting RallyControl gebruikt geen (persoons-)gegevens die zijn verzameld uit andere bronnen.

 

De gegevens die u invult op het inschrijfformulier zullen door Stichting RallyControl worden verwerkt. Deze informatie zal door ons worden gebruikt ten behoeve van de organisatie van de rally ('s) waarvoor u zich heeft ingeschreven en om contact met u op te nemen voor deze en komende edities. Wij respecteren uw privacy en zullen zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens. Daarnaast verrichten wij de maatregelen die redelijkerwijs in onze macht liggen om persoonsgegevens tegen onrechtmatig gebruik te beveiligen.

 

Bij het van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waren al veel gegevens in het bezit van Stichting RallyControl. Deze gegevens zijn vrijwillig verstrekt en het doel waarvoor ze worden gebruikt - de activiteiten van Stichting RallyControl - is bekend bij de verstrekkers.

 

Welke gegevens worden verzameld

De volgende gegevens worden verzameld en in de administratie verwerkt:

 • Naam zoals opgegeven
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • E-mailadres
 • NRF/NHRF Licentiegegevens


Doel van gegevens

De Stichting RallyControl kan de gegevens die worden verzameld gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het organiseren van evenementen van de Stichting RallyControl. Tot evenementen worden gerekend, wedstrijden, bijeenkomsten, voorlichtingen, cursussen, opleidingen e.d..
 • Het maken van deelnemerslijsten ten behoeve van een evenement.
 • Het verzenden van facturen.
 • Het (incidenteel) versturen van andere berichten of e-mails die betrekking hebben op een evenement.
 • Het aanleggen en bijhouden van een digitaal archief van Stichting RallyControl

Gegevens verstrekken aan derden

Indien nodig zal ter uitvoering van bepaalde onderdelen van de organisatie de ontvangen informatie (al dan niet ten dele) worden gedeeld met een andere partij of organisatie. Door uw inschrijving verleent u hier expliciet toestemming voor.

 

Welke gegevens worden wanneer verstrekt:

 • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 • NAW bestanden aan een drukker voor het versturen van een gedrukt medium.
 • Uitsluitend de noodzakelijke gegevens aan organisatoren van evenementen voor o.a. verzekeringsdoeleinden en verdeling over het evenement.
 • Uitsluitend de noodzakelijke gegevens aan proevenchefs bij evenementen voor o.a. de indeling van de klassementsproeven.
 • Uitsluitend de noodzakelijke gegevens aan de NRF/NHRF voor de verzekering tijdens de evenementen
 • NAW gegevens aan dienstverleners die worden ingeschakeld ter ondersteuning van de werkzaamheden van het bestuur en door het bestuur aangestelde functionarissen, zoals een bank, een administratiekantoor of een accountant.


Aanpassing van persoonsgegevens

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken. Daarnaast heeft u recht op inzage, wijziging en verwijdering van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe een schriftelijk verzoek zenden aan de organisatie via:  jaaprallycontrol@gmail.com.

 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

 

Op andere wijze doorgegeven wijzigingen (b.v. telefonisch, d.m.v. berichtenapps, via social media e.d.) zullen niet worden verwerkt.

 

Uw gegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

 

Stichting RallyControl

Jaap Jongman

M 06 34 41 89 92

rallycontrol
 

Contactgegevens

Pimpernelweg 42

8042 MR Zwolle

 

T (06) 34 41 89 92

 

J. Jongman is de Functionaris Gegevensbescherming van RallyControl.

ijssel-a-la-carte

7uren

dpr

omc

saab-viking